Om oss

Finnmark Hotellforening (FHF) er en sammenslutning av familie eide og private hoteller fra Norges nordligste fylke Finnmark. Det vi har felles er at vi er små hoteller lokalisert på små plasser. Vi har derfor en inngående lokalkunnskap og har mulighet til å gi våre gjester en personlig service som bare mindre hoteller kan tilby.

Enten du er en småbedrift som skal gjennomføre et internmøte, eller du er en utenlandsk gjest som vil oppleve denne fantastiske delen av verden.

Velkommen skal du være!

 

Vedtekter for Finnmark Hotellforening (FHF)

§ 1 FHFs formål er

Å øke oppmerksomheten omkring småhotellene i Finnmark og på den måten bidra til økt lønnsomhet og utvikling av bedriftenes kompetanse og konkurransekraft.


§ 2 Medlemmer

Som medlem i FHF kan tas opp hoteller/overnattingsbedrifter i Finnmark som ikke er eide av kjeder. Styringsgruppa avgjør med bakgrunn i dette hvem som kan tas opp som medlem.


§ 3 Kontingent

Den årlige faste kontingenten for arbeidsåret som går fra 1.10-30.9 fastsettes av medlemmene på Generalforsamlingen.

Kontingenten skal innbetales i 3 likelydende rater pr. den 15. januar, 15. mars og 15. juni.


§ 4 Opphør av medlemsskap

Medlemsskapet må sies opp før 30.9 hvor oppsigelsestiden løper til 30.9 etterfølgende år.

Ved salg av medlemsbedrift overtar ny eier rettigheter og plikter i avtalen ut medlemsåret.
Evt. fortsatt medlemsskap må søkes på nytt.


§ 5 Generalforsamling

Generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av oktober måned (første gang oktober 2000). Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles når styret finner det påkrevd, eller når det forlanges av minst ¼ av antall medlemsbedrifter.

Generalforsamlingen har den endelige avgjørelse i alle anliggender, og er beslutningsdyktig når minst ¼ av medlemsbedriftene er representert.

Meddelelse om saker som skal behandles på ordinær generalforsamling skal være sendt medlemmene 14 dager før den finner sted.

På den ordinære generalforsamling behandles følgende saker:

Årsrapport
Regnskap for avsluttet arbeidsår
Prosjektplaner for kommende arbeidsår
Fastsettelse av kontingent for kommende arbeidsår
Fastsettelse av lederhonorar for kommende arbeidsår
Valg av styre m/ styreleder, nestleder/kasserer, sekretær og inntil 2 medlemmer
Valg av revisor
Valg av valgkomite (2 personer)
Innkomne saker

Hver medlemsbedrift tegner for en stemme på generalforsamlingen, hvor forutsetning for stemmerett er innbetalt medlemskontingent for foregående år. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Medlemmer som ikke er tilstede på generalforsamlingen kan framlegge stemmefullmakt.

§ 6 Styre

Hotellsamarbeidet ledes av en styre bestående av styreleder, nestleder/kasserer og sekretær
samt inntil 2 medlemmer, som velges av generalforsamlingen for et år av gangen.

Et av medlemmene i styret bør sitte i Markedsrådet for Finnmark.

Styret skal møtes minst 2 ganger pr. år. Styrets medlemmer skal ha dekket reise- og oppholdskostnader ifm. møtene i styret.

Styret har fullmakt til å oppta nye medlemmer, vedta og iverksette prosjektplaner innenfor den til enhver tid tilgjengelig finansiering, samt til å engasjere evt. ekstern bistand til prosjektgjennomføring / forretningsførsel.

Styret oppretter en egen bankkonto for samarbeidet, hvor fullmakt til utbetalinger gis til styreleder og kasserer i fellesskap.

Styret v/ styreleder er medlemsbedriftenes avtalemotpart.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av dets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme. Det føres protokoll over styrets møter.

§ 7 Godkjenning av vedtekter / vedtektsendring

Medlemmene godkjenner vedtektene ved undertegning av medlemsavtale for 2000.
Endringer av vedtektene må foretas på Generalforsamlingen. Å beslutte endring krever minst ¾ av stemmene som er representert på Generalforsamlingen.

§ 8 Tvister / oppløsning

Evt. tvister i FHF skal løses gjennom megling og bringes inn for avgjørelse i
Hammerfest Herredsrett dersom megling ikke fører fram.

Forslag om oppløsning av FHF må være innkommet til styret senest 2 måneder før Generalforsamlingen, og refereres på denne.

Beslutning om oppløsning krever at minst ¼ av medlemsmassen er representert.
Besluttes oppløsning, bestemmer Generalforsamlingen hvordan midler/eiendeler skal disponeres.